The logo

Algemene Voorwaarden AioriQ B.V.

Inhoud van de Algemene Voorwaarden

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Vergoedingen
 4. Beschikbaarheid
 5. Fraude
 6. Privacy
 7. Overige bepalingen
 8. Veiligheid
 9. Registratie en accountbeveiliging
 10. Nieuwe versies
 11. Onderhoud
 12. Beëindiging

1. Definities

Woorden die met een hoofdletter beginnen, hebben, tenzij anders aangegeven, de onderstaande betekenis.

AioriQ B.V. Platform betekent de Applicatieplatforms en daarmee verband houdende documentatie die door AioriQ B.V. in gedrukte of elektronische vorm is geleverd of beschikbaar gesteld is in verband met de diensten, indien van toepassing.

Applicatieplatform betekent de computersoftwareprogramma’s of op maat ontwikkelde programmatuur in objectcode, database software, websites en applicaties die eigendom zijn van AioriQ B.V. en die door AioriQ B.V. aan de Gebruikers worden geleverd of waartoe de Gebruikers toegang wordt verleend door AioriQ B.V. als onderdeel van de diensten.

Overeenkomst betekent de Overeenkomst bestaande uit deze Algemene Voorwaarden, eventuele stukken, aanhangsels en appendices en bijlagen die bij deze Algemene Voorwaarden zijn gevoegd.

Gebruikers/Gebruiker betekent iedere natuurlijke en/of rechtspersoon met wie AioriQ B.V. een overeenkomst is aangegaan en gerechtigd zijn van het AioriQ B.V. Platform gebruik te maken en als zodanig in het AioriQ B.V. Platform zijn geregistreerd.

Nieuwe releases betekent een uitgave van het AioriQ B.V. Platform of een deel daarvan waarbij kleine en/of technische wijzigingen zijn doorgevoerd en waarbij gebreken kunnen zijn hersteld.

Nieuwe versie betekent een uitgave van het AioriQ B.V. Platform of een deel daarvan waarbij de functionaliteit en/of de techniek substantieel is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

2. Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede alle overige (rechts)handelingen tussen AioriQ B.V. en Gebruikers en blijven ook na afloop van de Overeenkomst van toepassing op de relatie tussen AioriQ B.V. en de Gebruiker.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De Gebruiker staat er voor in dat hij steeds tijdig correcte en volledige naam, e-mail, adres en woonplaats gegevens en overige voor de diensten benodigde gegevens en informatie zal verstrekken.

De Gebruiker krijgt na het sluiten van een Overeenkomst toegang tot de door AioriQ B.V. aangeboden diensten en zal daarna van de diensten gebruik kunnen maken.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor misbruik van Gebruikersnaam en wachtwoord en zal AioriQ B.V. van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.

Oftewel, u gaat akkoord met alle algemene voorwaarden van AioriQ B.V.

Wettelijke geldende regels.

Door het invullen van zodanige formulieren en/of de gebruikmaking van diensten aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk.

De Gebruiker staat er jegens AioriQ B.V. voor in steeds overeenkomstig met de Algemene Voorwaarden te handelen en vrijwaart AioriQ B.V. voor alle schade die zij op enig moment lijdt, als gevolg van het handelen in strijd met het Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van berichten verzonden door hemzelf of door een derde partij op zijn verzoek. De Gebruiker verbindt zich om alle aanwijzingen van AioriQ B.V. omtrent het gebruik van het AioriQ B.V. Platform te allen tijde op te volgen.

Indien de Gebruiker geen gehoor geeft aan aanwijzingen van AioriQ B.V., heeft AioriQ B.V. het recht de toegang tot het AioriQ B.V. Platform al dan niet tijdelijk te blokkeren.

Het is de Gebruiker niet toegestaan het AioriQ B.V. Platforms te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de etiquette of deze Algemene Voorwaarden.

Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen:

het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden berichten, e-mail berichten of SMS berichten met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

het misleiden van derden;

het op enigerlei misbruik maken van teksten, logo en/of informatie van AioriQ B.V.;

het aanbieden van producten of diensten die niet door de Gebruiker zelf zijn ontwikkeld, zonder toestemming daarvoor van de maker c.q. rechthebbende;

het verzenden van berichten met dreigende, beledigende, gewelddadige, pornografische, discriminerende of (enige andere) illegale inhoud.

De Gebruiker vrijwaart AioriQ B.V. voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de Gebruiker verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de diensten worden gebruikt c.q. door de Gebruiker aan AioriQ B.V. ter beschikking zijn gesteld. De Gebruiker vrijwaart AioriQ B.V. tevens voor alle overige eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de gebruikmaking door de Gebruiker van het AioriQ B.V. Platform.

AioriQ B.V. heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een Overeenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker:

zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins niet of niet volledig nakomt;

onrechtmatig handelt jegens AioriQ B.V.;

naar het oordeel van AioriQ B.V. in strijd handelt met de openbare orde of goede zeden dan wel haar handelen op èèn of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;

anderzijds handelingen verricht waardoor AioriQ B.V. schade lijdt of dreigt te lijden.

Oftewel, u houdt zich aan alle (wettelijk) geldende regels voor onze diensten.

3. Vergoedingen

De Gebruiker is voor het gebruik van de AioriQ B.V. Platforms en Applicatieplatforms een vergoeding verschuldigd zoals vermeld op de website van AioriQ B.V..

Door de Gebruiker aan AioriQ B.V. te betalen vergoedingen moeten direct, op een door AioriQ B.V. aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd betaald worden. Het staat de Gebruiker niet vrij om enige vordering op AioriQ B.V. te verrekenen met door AioriQ B.V. verzonden facturen.

4. Beschikbaarheid

AioriQ B.V. zal zich inspannen voor het beschikbaar houden van het AioriQ B.V. Platform maar garandeert niet de volledige en permanente beschikbaarheid. Meer in het bijzonder garandeert zij niet, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor de benodigde beschikbaarheid van digitale communicatiefaciliteiten van derden.

5. Fraude

AioriQ B.V. zal het AioriQ B.V. Platform steeds naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle door AioriQ B.V. aangegane verplichtingen in het kader van een Overeenkomst behelzen een inspanningsverbintenis.

AioriQ B.V. heeft het recht de diensten of uitbetalingen al dan niet tijdelijk te blokkeren wanneer er sprake is van vermeende fraude, aanwijzingen hiertoe of situaties waarbij verder onderzoek genoodzaakt is. De Gebruiker wordt hierover schriftelijk geïnformeerd tenzij dit in het belang van het onderzoek niet gewenst is. AioriQ B.V. is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.

Oftewel, bij een vermoeden van fraude mag AioriQ B.V. de diensten (tijdelijk) blokkeren.

6. Privacy

Lees de volledige Privacy Policy

AioriQ B.V. gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.

De Gebruiker heeft op verzoek het recht om de ter zake van de Gebruiker door AioriQ B.V. geregistreerde persoonsgegevens in te zien.

Oftewel, natuurlijk gaan we op een verantwoordelijke manier met uw gegevens om.

7. Overige bepalingen

Door de Gebruiker aangeschafte tegoeden/credits op het AioriQ B.V. Platform blijven zes (6) maanden geldig vanaf de datum van activatie.

Tenzij anders overeengekomen is iedere Overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan.

Ieder der Partijen heeft het recht om een Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij surseance van betaling dan wel faillissement aanvraagt of in surseance of staat van faillissement wordt verklaard.

Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van AioriQ B.V.’s Platform en Applicatieplatforms of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij AioriQ B.V..

De Gebruiker heeft een gebruiksrecht ten aanzien van AioriQ B.V.’s Platform en Applicatieplatforms voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Geen van de bepalingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden doet overigens enig recht aan de Gebruiker toekomen ten aanzien van AioriQ B.V.’s Platform en Applicatieplatforms of daarmee verband houdende zaken.

De Gebruiker heeft nimmer het recht om enige aanpassing op AioriQ B.V.’s Platforms en Applicatieplatforms te maken, noch heeft de Gebruiker het recht enige kopie daarvan te maken, AioriQ B.V.’s Platform en Applicatieplatforms te decompileren en/of anderszins te (trachten te) bewerken.

Indien AioriQ B.V. aansprakelijk is in verband met tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of anderszins voor door de Gebruiker geleden schade, zal AioriQ B.V. slechts aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: verlies van goodwill, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste (investerings)kansen.

Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan AioriQ B.V. en de door AioriQ B.V. ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen in geval van overmacht.

Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van AioriQ B.V. liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan AioriQ B.V. in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door AioriQ B.V. ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik maken van de systemen, de netwerken en databases die aan AioriQ B.V. toebehoren en/of waarvan AioriQ B.V. afhankelijk is, alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan AioriQ B.V. of door haar ingeschakelde derden.

Indien en voor zover AioriQ B.V. aansprakelijk is jegens de Gebruiker is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat de Gebruiker ter zake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan AioriQ B.V. heeft voldaan. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van AioriQ B.V. beperkt tot maximaal het over de laatste zes (6) maanden door AioriQ B.V. ontvangen bedrag krachtens Overeenkomst, exclusief BTW.

De aansprakelijkheid van AioriQ B.V. is, niettegenstaande de voorgaande artikelen, in alle gevallen beperkt tot EUR 10.000, - (zegge: duizend euro) per schadeveroorzakend incident. Een reeks van incidenten telt als èèn (1) incident.

Iedere claim tegen AioriQ B.V. verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden nadat het schadeveroorzakende incident aan de Gebruiker is bekend geworden behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door AioriQ B.V..

In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Overdracht door de Gebruiker van een Overeenkomst of de daarin vervatte rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van AioriQ B.V., welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden.

Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van een Overeenkomst.

Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst, wordt onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoord te worden bekend gemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of ander nadeel door de andere Partij.

Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.

De Gebruiker verleent bij deze bij voorbaat toestemming aan AioriQ B.V., als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door AioriQ B.V. gewenst moment, aan een door AioriQ B.V. aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt de Gebruiker zich tevens om voorgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Oftewel, verder hebben we alle standaard bepalingen zoals opzegging, aansprakelijkheid en geheimhouding natuurlijk ook in de algemene voorwaarden vermeld.

8. Veiligheid

We doen ons best om het AioriQ B.V. Platform veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. Daarom gelden er de volgende regels voor het gebruik van het AioriQ B.V. Platform:

 • U plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële informatie (zoals spam).
 • U verzamelt geen inhoud of informatie van Gebruikers en gebruikt het AioriQ B.V. Platform niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
 • U houdt zich op het AioriQ B.V. Platform niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
 • U uploadt geen virussen of andere schadelijke codes.
 • U vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en u meldt zich niet aan op een account van iemand anders.
 • U zult geen Gebruikers intimideren of lastig vallen.
 • U plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 • U ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder passende leeftijdsbeperkingen toe te passen.
 • U houdt u aan onze promotie richtlijnen en alle geldende wetten wanneer u een advertentie publiceert op het AioriQ B.V. Platform.
 • U gebruikt het AioriQ B.V. Platform niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 • U doet niets waardoor de correcte werking of weergave van het AioriQ B.V. Platform wordt verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere functionaliteiten.

 • U faciliteert of stimuleert geen schending van deze Algemene Voorwaarden of onze regels.

9. Registratie en accountbeveiliging

Gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben uw hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan u zich moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van uw account:

 • U verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op het AioriQ B.V. Platform en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders aan.
 • U maakt niet meer dan één persoonlijke account aan.
 • Als we uw account deactiveren, maakt u geen ander account aan zonder onze toestemming.
 • U gebruikt het AioriQ B.V. Platform niet voor eigen commercieel gewin en gebruikt een een AioriQ B.V. Platform-profiel voor die doeleinden.
 • U gebruikt het AioriQ B.V. Platform niet als u jonger bent dan 18 jaar.
 • U gebruikt het AioriQ B.V. Platform niet als u bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
 • U houdt uw contactgegevens correct en actueel.

U draagt uw account (waaronder pagina’s of toepassingen die u beheert) niet over aan iemand anders zonder dat u onze schriftelijke toestemming hebt.

Als u een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor uw account of profiel, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een Gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een Gebruiker).

10. Nieuwe versies

AioriQ B.V. is gerechtigd in alle redelijkheid technische ontwikkelingen te volgen, hetgeen consequenties kan hebben voor het versiebeheer en beschikbaarheid. AioriQ B.V. zal de Gebruiker hier tijdig over informeren.

AioriQ B.V. heeft het recht een beschikbare gestelde versie door een nieuwe/oude versie of nieuwe/oude releases te vervangen en daar bij nadere voorwaarden te stellen.

11. Onderhoud

AioriQ B.V. zal het AioriQ B.V. Platform, met uitzondering van op maat gemaakte programmatuur, onderhouden en reproduceerbare gebreken hierin naar beste vermogen herstellen. De kosten voor onderhoud zijn bij de abonnementskosten inbegrepen. Onder onderhoud wordt niet verstaan het beschikbaar stellen van nieuwe versies van het AioriQ B.V. Platform en evenmin het herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

AioriQ B.V. garandeert niet dat het AioriQ B.V. Platform zonder onderbreking of gebreken werken of dat alle gebreken zullen worden hersteld.

12. Beëindiging

Als u de letter of geest van deze Algemene Voorwaarden schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons creëert, kunnen we uw toegang tot het AioriQ B.V. Platform geheel of gedeeltelijk blokkeren. We zullen u hierover via e-mail informeren of wanneer u de volgende keer probeert uw account te openen. U kunt uw account op elk moment deactiveren. In alle dergelijke gevallen vervalt de geldigheid van deze Overeenkomst.

2. Algemene voorwaarden te leveren diensten

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen AioriQ B.V. en de gebruiker met betrekking tot het leveren van diensten die niet zijn beschreven in de algemene voorwaarden van het AioriQ B.V. Platform. Gebruiker verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met beschreven punten. AioriQ B.V. heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal AioriQ B.V. bekend maken via de website.

AioriQ B.V. garandeert niet dat

 • de dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of storingen, en dat gebreken of storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
 • de dienst dezelfde laadtijd op de eigen server zal hebben als de laadtijd op de server van AioriQ B.V.;
 • afnemer met behulp van de dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
 • derden niet de voor de dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 3. Wijziging voorwaarden en prijzen

3.1 AioriQ B.V. behoudt zich het recht voor op ieder moment de prijzen, de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Copyright © 2024
A service developed by AioriQ B.V.